Από τους ΑΠΟΣΤΟΛΟ & ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗ
Χειρουργοί Ουρολόγοι

Τι είναι ο καρκίνος του νεφρού και πόσο συνήθης είναι;
Το 2018, εκτιµάται ότι 1.300 Έλληνες θα έχουν διαγνωστεί µε καρκίνο του νεφρού.
Περίπου διπλάσιος αριθµός ανδρών θα έχει διαγνωσθεί µε αυτή τη νόσο σε σχέση µε γυναίκες. Ο µέσος όρος της ηλικίας των ανθρώπων που αναπτύσουν καρκίνο του νεφρού είναι 65.
Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του νεφρού;
Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος των νεφρών συνήθως δεν προκαλεί ξεκάθαρα σηµάδια ή συµπτώµατα. Ωστόσο, όσο µεγαλώνει ο όγκος, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν: • Αίµα στα ούρα (αιµατουρία) • Ψηλαφητή µάζα στη νεφρική χώρα • Συνεχής πόνος στα πλευρά κοντά σε ένα νεφρό.

Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του νεφρού;
• Υπερηχογράφηµα
• Αξονική τοµογραφία κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση, αλλά και τη σταδιοποίηση της νόσου, δείχνει δηλαδή αν υπάρχει επέκταση στους λεµφαδένες ή σε άλλα όργανα της κοιλιάς.
• Βιοψία. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν αµφιβολίες από τις απεικονιστικές εξετάσεις, ο γιατρός µπορεί να συστήσει βιοψία. Με µία λεπτή βελόνα που εισάγεται µέσω του δέρµατος λαµβάνεται ένα µικρό δείγµα, το οποίο αποστέλλεται για εξέταση. Η βιοψία γίνεται µε τη βοήθεια υπερηχογράφου ή πιο συχνά αξονικού τοµογράφου.
Τι είναι η τμηματική νεφροκτομή και πότε πρέπει να εκτελείται;
Η τµηµατική νεφροκτοµή είναι η αφαίρεση µόνο του πάσχοντος τµήµατος ή του όγκου του νεφρού µε σκοπό τη διατήρηση του µεγαλύτερου υγειούς τµήµατος του νεφρού.
Η µερική νεφροκτοµή είναι απολύτος αναγκαία, ανεξαρτήτως θέσεως και µεγέθους του όγκου, σε περίπτωση που η ολική νεφροκτοµή µπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε ανάγκη για τεχνητό νεφρό. Στην καθηµερινή πράξη όµως, εφαρµόζεται συνήθως σε τυχαία ευρισκόµενους, σχετικά µκρούς και εύκολα εξαιρέσιµους, µεµονοµένους, εντοπισµένους όγκους του νεφρού που έχουν φυσιολογικό τον αντίθετο νεφρό.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής τμηματικής νεφροκτομής σε σχέση με την ανοιχτή;
Στη ροµποτικά υποβοηθούµενη µερική νεφροκτοµή γίνονται ακόµα πιο εµφανή τα µοναδικά πλεονεκτήµατα της ροµποτικής τεχνολογίας. Οι κύριοι λόγοι της παγκόσµιας καθιέρωσης της ροµποτικής χειρουργικής στην ολική και σίγουρη αφαίρεση των όγκων του νεφρού, µε πλήρη διατήρηση του υπολοίπου υγειούς τµήµατος του νεφρού, είναι:
• Λόγω της τρισδιάστατης και µεγενθυσµένης όρασης επιτυγχάνουµε ευκολότερη και καλύτερη ανάγνωση των ανατοµικών λεπτοµερειών της νεφρικής περιοχής, των ορίων του όγκου και της παθολογικής ανατοµίας.
• Λόγω της ακρίβειας και ελευθερίας κινήσεων των αρθρωτών ροµποτικών βραχιόνων, που επιτρέπουν να χειρουργούµε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού µέσα στο σώµα του ασθενούς, επιτυγχάνουµε λεπτοµερέστερη παρασκευή αγγείων του νεφρού και των γειτονικών ανατοµικών στοιχείων.
• Αυξηµένη δυνατότητα για διατήρηση της µέγιστης υγιούς νεφρικής µάζας, χωρίς κίνδυνο παραµονής υπολοιπόµενου νεφρικού όγκου, ακόµη και σε δύσκολες περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα λιγότερα προβλήµατα υποτροπών και µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα επιβίωσης χωρίς σηµεία της νόσου.
• Καλύτερη κλικινή πορεία.
• Περισσότερες πιθανότητες διατήρησης της νεφρικής λειτουργίας στον µέγιστο βαθµό.

Ιατρεία:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 25
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2310 262 692

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
ΘΕΡΜΗ
Τ: 2310 024 721

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΙΑΤΡΕΙΟ 3 ΜΕΣΟΡΟΦΟ)
Τ: 2310 400 349